Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

«Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις δημοτικών οδών Δ. Χαλκηδόνος » (CPV: 452331206:- Έργα Οδοποιϊας)

συνολικού προϋπολογισμού 2.661.290,32€  (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016

 

 1. Περιγραφή Αντικειμένου Έργου:

Το έργο αφορά στην βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος εντός των κατοικημένων περιοχών, με την πλήρη κατασκευή νέων ασφαλτοστρωμένων οδών , καθώς και την συντήρηση ήδη ασφαλτοστρωμένων οδών οι οποίοι όμως λόγω φθορών χρήζουν συντήρησης.

 1. Πρόσβαση στα τεύχη:

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (https://dimoschalkidonos.gr), καθώς και στη διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183085

 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη Διακήρυξη του έργου του τίτλου.

 1. Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 2.661.290,32€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (3.300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών: 961.157,20
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 353.008,30
 • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15%επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 347.124,82 ,
 • Αναθεώρηση: 00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χαλκηδόνος, από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ και από εισφορές σε χρήμα (Αρθ.8 του Ν.1337/83) .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 6557/2021-13.05.2021 (ΑΔΑ Ω5ΔΚΩΗ2-ΤΟΒ), για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, συνολικού ύψους 3.300.000,00 €, η οποία κατανέμεται στα έτη 2021,2022 και 2023 (πολυετής δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 30.7323.02)

 1. Προθεσμίες-Χρόνος Ισχύος Προσφορών:
 • Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  18/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 • Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
 • Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σεδέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου ΠΡΟΒΕΛΕΠΤΑΙ η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον Ανάδοχο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

 • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δέκα (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (53.225,81) και η οποία θα  απευθύνεται στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17/01/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 1. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Τρίτη, 09/11/2021  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/11/2021 , ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνοι πληροφοριών:

 1. Μακρίνα Μηνάογλου,τηλ. 23913 30163, e-mail: minaoglou@n3.syzefxis.gov.gr,
 2. Μιχάλης Νικολαϊδης,τηλ:  23913 30155, e-mail: m.nikolaidis@n3.syzefxis.gov.gr.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος. 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

6.ΕΣΥ_22_10_21_signed

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

ΕΕΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ_signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___191021_signed