ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα εώς τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς την τ.κ Δυτικού Πέλλας»

με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006181444.

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης»,
  2. Την υπ. υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
  3. Τον Ν. 4412/2016και ιδιαίτερα των άρθρων 170 και 172 αυτού, όπως αυτά ίσχυαν πριν από την τροποποίηση τους από τα άρθρα 84 και 86 του Ν.4782/2021

Γνωστοποιούμε ότι την 10η του μηνός Νοεμβρίου, έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ., στο γραφείο του προϊσταμένου  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος,  (οδός: Εθνικής Αντίστασης αρ. 36, Τ.Κ.57100, Κουφάλια Ν. Θεσσαλονίκης, ισόγειο), θα διενεργηθεί από αυτόν, παρουσία δύο υπαλλήλων, δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από τη θέση Βρυσούλα εώς τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο πρός την τ.κ Δυτικού Πέλλας»  με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006181444.

 

Δεδομένου ότι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου Χαλκηδόνος υπηρετούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκηδόνος (Διευθύνουσα Υπηρεσία), η κλήρωση για την ανάδειξη του Προέδρου της Επιτροπής καθώς και του αναπληρωτή του θα διενεργηθεί μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δέλτα οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετάσχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο.