Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απο 12/06/2022 έως και 21/06/2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ5_2022

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ