6ΨΨΑΩΗ2-Λ4Ε_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ