Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Χαλκηδόνος, μετά την έκδοση της υπ. αρ. 10/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΟΓΕΩΗ2-8Τ4), προχώρησε στην επικαιροποίηση του καταλόγου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλκηδόνος, που εντάσσονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.),  της περίπτωσης ζ της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα έγγραφα:

Συνημμένα:

  1. Η με αρ. πρωτ. 1840-06/02/2023 Ανακοίνωση της Δ..Τ.Υ.
  2. Η με αρ. . 10/2023 Α.Ο.Ε.

ΑΟΕ 10-2023 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ–ΨΟΓΕΩΗ2-8Τ4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_1840