Υποβολή των αιτήσεων από 04/08/2023 έως και 14/08/2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ. 57100, Κουφάλια, Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κ. Γεωργίου Γιαλοψού (τηλ. επικοινωνίας: 2391330143)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4_2023

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.06.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_ 07.04.2023