Υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08/08/2023 έως και 22/08/2023.

Οι θέσεις είναι μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΕΚ-3327_Β_2022