4α) ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ-υπόλοιπα 5 τεμ_ΩΡΕΧΩΗ2-533