10α)Όροι 1ης επαναλ. Δημοπρασίας υπ.αρ.57_61Η1ΩΗ2-Ι3Φ 11α)Περίληψη 1ης επαναλ. Δημοπρασίας υπ.αρ.57_Ω5ΟΟΩΗ2-4ΥΨ